Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

8548 6d3b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaemenemems emenemems

March 05 2017

5979 da61 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3493 77d3 390
8039 9377 390
Reposted fromerial erial viaImaginationMika ImaginationMika
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
7661 7782 390
Reposted fromkarahippie karahippie via100suns 100suns
1338 b4ef 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
4620 cefe 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
What matters most is how well you walk through the fire.
— Charles Bukowski
Reposted frommefir mefir viafajnychnielubie fajnychnielubie
3400 00a5 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
8120 cf3a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
4867 aa9b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
4740 4073 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
9294 fd0f 390
Reposted fromkyky kyky viaClary Clary
0391 d993 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaClary Clary

February 28 2017

3680 2e41 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

February 23 2017

8704 fed8 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl