Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

2872 54b0 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
3039 0465 390
Reposted fromAxBel AxBel
5020 9c48 390
Reposted fromsoftboi softboi viaszarakoszula szarakoszula
6288 4472 390
8298 a101 390
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viafajnychnielubie fajnychnielubie
4129 2a58 390
Reposted fromdippi dippi viaszarakoszula szarakoszula
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarakoszula szarakoszula
6965 b671 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafashionable fashionable
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viaszarakoszula szarakoszula
2459 9259 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarakoszula szarakoszula
6964 cf10 390
Reposted frommariola mariola viaszarakoszula szarakoszula
Człowiek się nie uczy na własnych błędach. Człowiek się ich uczy na pamięć.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
9998 eee0 390
Reposted fromj0e j0e viaszarakoszula szarakoszula
4652 f256 390
Good Fortune, René Magritte, 1919.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl